Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser i forbindelse med Flyforsinkelser.no's assistanse

Følgende vilkår og betingelser beskriver de gjeldende vilkår for samarbeidet mellom den forurettede passasjer (Klienten) og Flyforsinkelser.no (Flyforsinkelser). Klienten aksepterer nærværende regler og vilkår ved inngivelse av sin sak til Flyforsinkelser på hjemmesiden www.flyforsinkelser.no.

Generell informasjon

Flyforsinkelser.no
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Mail Boxes Etc 308 
Postboks 1 Youngstorget 
Oslo

E-mail: kontakt@flyforsinkelser.no
Telefon: Midlertidig stengt på grunn av Covid-19

VAT: DK-32561950

 1. 1. Flyforsinkelsers ytelser

  1. a) Vurdering av gjennomførbarheten av Klientens krav på godtgjørelse.
  2. b) Beregning av den potensielle kompensasjon eller erstatningsstørrelse.
  3. c) Fremsettelse av krav til flyselskapet.
  4. d) Gjennomførelse av kravet i gitt fall ved rettens hjelp.
  5. e) Forhandle oppgjøret med flyselskapet.
  6. f) Kreve og utbetale godtgjørelsesbeløp og/eller erstatning.
  7. g) Jevnlig informere Klienten om sakens status.
 2. 2. Klientens forpliktelser

  Klienten forplikter seg til følgende:

  1. a) Uoppfordret og uten ugrunnet opphold å videregi Flyforsinkelser alle relevante opplysninger i saken både ved sakens opprettelse, samt underveis i forløpet, f.eks. hvis flyselskapet velger å utbetale kompensasjonen direkte til Klienten.
  2. b) Besvare forespørsler fra Flyforsinkelser ærlig og uten unødig opphold.
  3. c) Unnlate å kontakte eller føre direkte dialog med flyselskapet, og i tilfelle Klienten blir kontaktet, henvise til Flyforsinkelser.
  4. d) Hvis relevant, assistere med å søke dekning av juridiske omkostninger, som er definert nedenfor under pkt. 5, via Klientens retthjelpsforsikring eller ved å oppnå fri prosess.
 3. 3. Flyforsinkelsers rettigheter

  Flyforsinkelser forbeholder seg rett til på ethvert tidspunkt i saksforløpet:

  1. a) Å innhente informasjon om saken fra eksterne kilder, samt å videregi Klientens kontaktinformasjoner og data om flyreisen til flyselskapet og enhver tredjepart som er beskrevet i databeskyttelsespolitikken.
  2. b) Å foreta alle rettslige skritt som kan bidra til å få utbetalt kompensasjon og/eller erstatning.
  3. c) Når som helst uten varsel å opphøre med enhver ytterligere saksbehandling, f.eks. fordi nye opplysninger i saken etter Flyforsinkelsers oppfattelse umuliggjør gjennemførelse av kravet, rettsreglene er endret eller flyselskapets betalingsevne er svekket, kravet har blitt foreldet e.l.
  4. d) Flyforsinkelser kan, på vegne av Klienten, og med bindende virkning for denne, inngå forlik, akkorder og andre ordninger, for å sikre Klientens krav i tilfellet av et flyselskaps konkurs, betalingsstansing eller kjente økonomiske vanskeligheter. Disse avtaler vil bety, at Klientens opprinnelige krav vil bli erstattet av det faktiske beløp, som Flyforsinkelser inngår avtale om med flyselskapet. Flyforsinkelsers krav på omkostninger, jf. pkt. 5, vil kun bli beregnet ut fra det faktiske beløp, som kommer til utbetaling fra flyselskapet.
  5. e) Flyforsinkelser, dets assosierte selskaper og samarbeidspartnere har rett til å kontakte Klienten via telefon, brev og elektroniske medier med henblikk på markedsføring av produkter og ytelser samt i forbindelse med tilbud, nyhetsbrev, events og konkurranser. Klienten kan til enhver tid frabe seg å bli kontaktet ved henvendelser per e-mail på kontakt@flyforsinkelser.no.
 4. 4. Klientens rettigheter

  Klienten skal som utgangspunkt overlate til Flyforsinkelser å gjennomføre kravet mot flyselskapet. Klienten har likevel alltid følgende muligheter:

  1. a) Rett til på et hvilket som helst tidspunkt uten varsel å si opp samarbeidet med Flyforsinkelser, ved skriftligt å informere om dette og mot å betale saksomkostninger i henhold til punkt 5g).
  2. b) Inngår Klienten, på egen hånd, et forlik med flyselskapet uten Flyforsinkelsers medvirkning eller viten herom, vil Klienten være forpliktet til å betale saksomkostninger, jf. pkt. 5 a), samt de omkostninger, som måtte være påløpt grunnet behandlingen ved domstolene, til Flyforsinkelser, jf. pkt. 5 d) og g).
 5. 5. Kostnader

  1. a) Saksomkostningene beløper seg til 25% pluss moms av Klientens samlede godtgjørelsesbeløp, altså totalt 31,25 %.
  2. b) Saksomkostninger og renter beregnes ikke i det tilfelle Flyforsinkelser oppgir å oppnå godtgjørelse.
  3. c) Videre kan det i forbindelse med erstatningskravet oppstå ytterligere kostnader, f.eks. til juridisk bistand, rettsgebyrer, og lignende. Slike kostnader legger Flyforsinkelser ut for, og blir refundert av motparten dersom saken blir vunnet. Dersom saken tapes, bærer Flyforsinkelser kostnadene.
  4. d) Sakskostnadene trekkes fra i det utbetalte erstatningsbeløpet, og kreves ikke før erstatningen er utbetalt.
  5. e) Klientens kompensasjon vil bli utbetalt fra en polsk bankkonto. Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres av Klienten. Flyforsinkelser er ikke ansvarlig for eventuell fordeling av kompensasjon mellom Klienten og medpassasjerer.
  6. f) I særlige tilfeller er Flyforsinkelser berettiget til å fakturere kostnadene direkte til Klienten. Det kan skje i flg. tilfeller:
   1. Dersom krav er blitt utbetalt direkte til Klienten.
   2. Dersom Klienten ønsker å oppsi avtalen om inndragelse av kravet gjennom Flyforsinkelser, er Flyforsinkelser berettiget til å fakturere kostnader beregnet etter punkt 5g).
   3. Dersom Klienten ønsker å inngå eller avvise forlik som divergerer fra Flyforsinkelsers anbefaling, kan Flyforsinkelser fakturere kostnader beregnet etter punkt 5g).
   4. Dersom Klienten bevisst har tilbakeholdt viktige opplysninger om saken, eller bevisst har avgitt usanne opplysninger til Flyforsinkelser, eller hvis Klienten etter Flyforsinkelser’s skriftlige anmodning fortsetter med å ikke oppfylle forpligtelsene som nevnt under punkt 2, er Flyforsinkelser berettiget til å oppsi avtalen med Klienten med øyeblikkelig varsel, samt fakturere kostnader iflg. punkt 5g).
   5. Dersom Klienten har oppnådd erstatning gjennom samarbeide med et annet selskap, til tross for å ha anlagt saken og akseptert vilkårene og betingelsene til Flyforsinkelser, er Flyforsinkelser berettiget til å fakturere saksomkostninger beregnet etter punkt 5 g.
  7. g) Dersom det foreligger særlige tilfeller som beskrevet under punkt 5f), har Flyforsinkelser rett til å fakturere saksomkostningene til Klienten svarende til 25% av den forventede erstatningssummen, pluss dokumenterte omkostninger, som rettsgebyrer og omkostninger til juridisk assistanse etter statens takster, samt moms.
  8. h) I tilfeller hvor refusjon av klientens ekstra kostnader, inkludert særlig refusjon av klientens kostnader for flybilletter, er hovedhensikten med saken, beregner Flyforsinkelser et gebyr tilsvarende 25% + mva på kravet, dog minst 25 euro + mva.
 6. 6. Oppsigelse og angrerett

  1. Vilkår og betingelser gjelder fra Klienten har opprettet en sak på www.flyforsinkelser.no, og inntil saken er avsluttet av en av partene. Klienten har rett til å trekke saken tilbake, opp til 14 dager etter at saken er opprettet, uten omkostninger. Angreretten aktiveres ved å fylle ut Angreskjemaet nedenfor.


   Angreskjema

   Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

   Utfylt skjema sendes til:
   Flyforsinkelser.no
   Mail Boxes Etc 308
   Postboks 1 Youngstorget
   Oslo
   E-mail: kontakt@flyforsinkelser.no


   Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende tjenester: Avtalen ble inngått den:

   Forbrukerens navn:

   Forbrukerens adresse:

   Dato:   Forbrukerens underskrift
   (bare dersom papirskjema benyttes)

 7. 7. Fortrolighet

  1. Alle Klientens opplysninger blir behandlet med fortrolighet etter gjeldende lovgivning i EU, herunder Personopplysningsloven.
 8. 8. Verneting og lovvalg

  1. Enhver tvist om forståelsen av overnevnte Vilkår og Betingelser kan, av begge parter, innbringes for de norske domstoler og skal avgjøres etter norsk nasjonal rett, samt de internasjonale rettsregler, som gjør seg gjeldende for nærværende avtaleforhold.
Denne hjemmesiden bruger cookies
For å tilpasse og forbedre din opplevelsen av vår hjemmeside, tjeneste og annonser bruker vi cookies. Cookies lagres i opptil 12 måneder etter besøket og kan slettes i nettleseren din.
Nødvendige cookies
Disse cookies brukes til å identifisere deg som en unik bruker når du legger inn data på nettstedet. De kan ikke avvelges og lagres for maks. 1 time. Cookies kommer fra: flyforsinkelser.no.
Ytelse og funksjonalitetscookies
For å huske brukerinnstillinger, spore og forbedre ytelsen av vår hjemmeside, og for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang, bruker vi cookies. Disse cookies kommer fra: flyforsinkelser.no, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistikkcookies
For å måle nettsideytelsen i antall besøk, interaksjoner og varighet av besøk på hjemmesiden etc., bruker vi cookies. Disse cookies kommer fra: flyforsinkelser.no, google.com.
Markedsføringscookies
For å tilby relevant annonsering bruker vi cookies for å koordinere våre annonser på tvers av enheter, nettsider og nettlesere. Disse kommer fra: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.