Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser i forbindelse med Flyforsinkelser.no's assistanse

Følgende vilkår og betingelser beskriver de gjeldende vilkår for samarbeidet mellom den forurettede passasjer (Klienten) og Flyforsinkelser.no (Flyforsinkelser). Klienten aksepterer nærværende regler og vilkår ved inngivelse av sin sak til Flyforsinkelser på hjemmesiden www.flyforsinkelser.no. Sist oppdatert 25. september 2023.

Generell informasjon

Flyforsinkelser.no
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Mail Boxes Etc 308 
Postboks 1 Youngstorget 
Oslo

E-mail: kontakt@flyforsinkelser.no
Telefon: +47 21966109

VAT: DK-32561950

 1. 1. Innhentning av kompensasjon og erstatning

  1. Vi inngår en avtale om at du overdrar inndrivelsen av rettmessig kompensasjon og erstatning (heretter erstatning) for forsinket, avlyst, overbooket eller for tidlig avgang på flyreise til oss.

   Vi retter krav mot det aktuelle flyselskap eller reisebyrå, og sikrer at betaling av erstatningen gjennomføres - om nødvendig med rettens hjelp. Underveis blir du holdt løpende informert om status for kravet.

 2. 2. Dine rettigheter og plikter

  Du har rett til:

  1. a) Du har alltid rett til, på et hvilket som helst tidspunkt, å si opp avtalen med oss ved å tilbakekalle erklæringen om overdragelse samt å informere flyselskapet og/eller reisebyrået og oss om dette.
  2. b) Som utgangspunkt gir du oss rett til å inndrive erstatningen hos flyselskapet, og du videresender løpende alle relevante opplysninger om reisen og erstatningen til oss, både ved avtalens inngåelse og dessuten underveis i forløpet, f.eks. hvis flyselskapet velger å utbetale erstatningen direkte til deg.
  3. c) Du skal besvare forespørsler fra oss ærlig og uten opphold, herunder innlevering av ytterligere dokumentasjon og opplysninger og signering av fullmakter mv. som er nødvendige for å fullføre saken. Hvis du blir kontaktet av flyselskapet eller reisebyrået om erstatningen, skal du henvise til oss, og for øvrig unnlate å kontakte eller kommunisere med flyselskapet om kravet.
 3. 3. Rettigheter og plikter for Flyforsinkelse.no

  Vi har rett til:

  1. a) Å hente inn informasjon om reisen og kravet fra eksterne kilder, samt videreformidle din kontaktinformasjon og data om flyreisen til flyselskapet og enhver tredjepart - f.eks. advokater eller samferdselsmyndigheter - som beskrevet i våre retningslinjer om personopplysninger.
  2. b) Å foreta alle rettslige steg, som kan bidra til å få utbetalt erstatning, inkludert søksmål mot flyselskap eller reisebyrå.
  3. c) Når som helst uten varsel å opphøre med enhver ytterligere saksbehandling, f.eks. fordi nye opplysninger i saken etter Flyforsinkelsers oppfattelse umuliggjør gjennemførelse av kravet, rettsreglene er endret eller flyselskapets betalingsevne er svekket, kravet har blitt foreldet e.l.
  4. d) Vi kan med bindende virkning inngå forlik, avtaler og andre ordninger, f.eks. for å sikre gjennomføring av erstatningen i tilfelle et flyselskap går konkurs eller forventes å gå konkurs, betalingsstans forekommer eller økonomiske vanskeligheter blir gjort kjent. En slik avtale vil bety at det opprinnelige erstatningskravet blir byttet ut med det faktiske beløpet som vi inngår avtale med flyselskapet om.
  5. e) Det er vår beslutning dersom en sak skal føres til retten. Dette vil avhenge av en rekke forhold, blant annet vurdering av muligheten for å vinne rettssaken, flyselskapets betalingsevne, de forventede rettsomkostninger, og annet. Vi dekker alle omkostninger til en eventuell rettssak, uansett om den blir vunnet eller tapt. På den annen side betaler vi heller ingen saksomkostninger og purregebyrer idømt av retten, da de brukes til å dekke advokatsalæret.
  6. f) Flyforsinkelser, dets assosierte selskaper og samarbeidspartnere har rett til å kontakte Klienten via telefon, brev og elektroniske medier med henblikk på markedsføring av produkter og ytelser samt i forbindelse med tilbud, nyhetsbrev, events og konkurranser. Klienten kan til enhver tid frabe seg å bli kontaktet ved henvendelser per e-mail på kontakt@flyforsinkelser.no.
 4. 4. Priser

  Vår prismodell er:

  1. a) Du mottar et minimum på 70% av den erstatningen som utbetales til oss, dog fratrukket de faktiske omkostninger av bankoverføringer. Beløpet utbetales så raskt som mulig til deg, vanligvis innen 10 virkedager etter at vi har mottatt beløpet.
  2. b) I tilfelle vi må gi opp å oppnå erstatning er dette uten omkostninger for deg, og kravet går tilbake til deg, slik at du fritt kan forsøke å oppnå erstatning på annet vis.
  3. c) I spesielle tilfeller er vi berettiget til å fakturere lønn og evt saksomkostninger direkte til deg.. Det kan skje i følgende tilfeller:
   - hvis erstatningen har blitt utbetalt direkte til deg.
   - hvis du har gitt oss feil informasjon eller unnlatt å sende oss viktig informasjon opplysninger eller signere viktige dokumenter om saken som måtte ha betydning for utfallet av saken eller om du etter våre skriftlige henvendelser fortsatt ikke oppfyller forpliktelsene som nevnt under punkt 2.c).
   - hvis du har rapportert kravet ditt eller overført kravet ditt etter avtale med et annet selskap, til tross for at du opprettet saken med Flyforsinkelser.no og aksepterte våre vilkår & betingelser.
   - hvis du på egen hånd uten vår medvirkning eller vår viten om dette inngår et forlik med flyselskapet.
   - hvis du ønsker å si opp avtalen om inndrivelse av kravet gjennom oss, uten at saken er avsluttet.

 5. 5. Utbetalingsgaranti

   I visse perioder kjører vi spesielle kampanjer, hvor du som kunde kan velge å få utbetalt din forventede erstatning med det samme, når og hvis din sak skal for retten. Du mottar et minimum på 60 % av den erstatningen som flyselskapet forventes å skulle betale, hvis rettssaken blir vunnet, riktignok trukket fra de faktiske omkostninger som bankoverførsler innebærer. Beløpet utbetales innen rettssakens oppstart, og kun dersom du har inngått en særskilt avtale om dette. ’Utbetalingsgaranti’ blir kun tilbudt i perioder, og ikke for alle former erstatning.
 6. 6. Oppsigelse og angrerett

  1. Vilkår og betingelser gjelder fra Klienten har opprettet en sak på www.flyforsinkelser.no, og inntil saken er avsluttet av en av partene. Klienten har rett til å trekke saken tilbake, opp til 14 dager etter at avtalen er underskrevet, uten omkostninger. Angreretten aktiveres ved å fylle ut Angreskjemaet nedenfor.


   Angreskjema

   Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

   Utfylt skjema sendes til:
   Flyforsinkelser.no
   Mail Boxes Etc 308
   Postboks 1 Youngstorget
   Oslo
   E-mail: kontakt@flyforsinkelser.no


   Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende tjenester: Avtalen ble inngått den:

   Forbrukerens navn:

   Forbrukerens adresse:

   Dato:   Forbrukerens underskrift
   (bare dersom papirskjema benyttes)

 7. 7. Fortrolighet

  Alle Klientens opplysninger blir behandlet med fortrolighet etter gjeldende lovgivning i EU, herunder Personopplysningsloven.
 8. 8. Verneting og lovvalg

  Enhver tvist om forståelsen av overnevnte Vilkår og Betingelser kan, av begge parter, innbringes for de norske domstoler og skal avgjøres etter norsk nasjonal rett, samt de internasjonale rettsregler, som gjør seg gjeldende for nærværende avtaleforhold.